Journal Article

Institutionalized governance processes: Comparing environmental problem solving in China and the United States

Jan 22, 2015 | Oran R. Young, Dan Guttman, Ye Qi, Kris Bachus, David Belis, Hongguang Cheng, Alvin Lin, Jeremy Schreifels, Sarah Van Eynde, Yahua Wang, Liang Wu, Yilong Yan, An Yu, Durwood Zaelke, Bing Zhang, Shiqiu Zhang, Xiaofan Zhao, Xufeng Zhu