Institutionalized governance processes: Comparing environmental problem solving in China and the United States

Journal Article by Oran Young, Dan Guttman, Ye Qi, Kris Bachus, David Belis, Hongguang Cheng, Alvin Lin, Jeremy Schreifels, Sarah Van Eynde, Yahua Wang, Liang Wu, Yilong Yan, An Yu, Durwood Zaelke, Bing Zhang, Shiqiu Zhang, Xiaofan Zhao, and Xufeng Zhu — Jan. 22, 2015

View Journal Article

Authors

Oran Young

Dan Guttman

Ye Qi

Kris Bachus

David Belis

Hongguang Cheng

Alvin Lin

Jeremy Schreifels

Visiting Fellow

Sarah Van Eynde

Yahua Wang

Liang Wu

Yilong Yan

An Yu

Durwood Zaelke

Bing Zhang

Shiqiu Zhang

Xiaofan Zhao

Xufeng Zhu